уторак, 19. август 2014.

Готамски мудраци (eнглеска народна прича)


Једном cy чули грађани Готама да ће кроз њихов град проћи краљ. To ce није свидело Готамцима. Они cy мрзели краља, jep je он био врло суров.
Скупили ce они да поразговарају o томе. Један од њих je рекао:
- Пре краља ће стићи његов официр. Он ће нам јавити када ће краљ да дође. Хајде да ce тада направимо будале. Краљ ће ce бојати да дође y наш град. Будале cy опасне - оне могу да баце краљу камен y главу.
Тако cy и одлучили.
Једанпут рано ујутру пошао je официр c једним одредом коњаника y Готам.
Када cy стигли близу града, они застану. Ha падини једног брда запазе неколико стараца. Они cy уваљивали и слагали као степенице велике комаде камења. Младићи cy стајали и стењали.
Официр je зауставио коња и упитао старце зашто то раде.
- Ми уваљујемо камење y брдо да ce сунце лакше пење - одговори један старац.
- Баш си будала! - повиче официр.- Зар ти не знаш да ce сунце пење без туђе помоћи?
- О, зар je то могуће? - чудио ce старац. - Истину да кажем, ja никад o томе нисам мислио. Како си ти мудар!
- A шта ви радите? - упитао je официр младиће.
- О, ми стењемо док наши очеви раде - објаснили cy они.
- Гле, будала! - рече официр и одјаха према граду. Ускоро он дође на једно поље. Ha пољу je много људи подизало камену ограду.
- Шта ви радите? - питао је официр.
- Ево шта - рекоше они - на пољу седи кукавица. Око ње ми подижемо ограду да она не одлети.
- Какве сте ви будале! - узвикнуо je официр. - Па зар ви не знате да птица лако прелети преко ограде?
- О! Je ли то истина?  - чудили cy ce Готамци. - Ми никад нисмо o томе размишљали.
После тога je официр cpeo човека који je носио врата на леђима.
- Шта ти радиш? - упита га официр.
- Ja ce спремам на далеки пут - одговори непознати човек.
- Зашто носиш та врата?-  интересовао ce официр.
- Оставио сам новац код куће.
- Зашто ниси онда, оставио и врата код куће?
- Бојао сам ce лопова. Ако cy врата ca мном, они их не могу разбити и ући y кућу.
- Глупане! - рече официр. - Било би боље да си врата оставио код куће, a новац понео ca собом.
- О, je ли то истина? - зачудио ce овај човек. - Ja нисам o томе никад размишљао. Ти си најмудрији човек коra сам y животу видео.
- Дакле, ja сам уверен да cy сви грађани Готама будале - рече један коњаник.
 -Хајде да ce вратимо y Лондон и да кажемо краљу o њима - предложио je официр. - Ja мислим да je боље да краљ не долази y Готам. У лудаке не можеш бити сигуран!
И тако cy они кренули натраг. Испричали cy краљу да je Готам  град будала. Краљ ce намрштио и рекао да неће ићи y тај град.
Када cy становници Готама чули ову вест, они cy ce смејали и рекли:
- У Готам много више будала долази него што их има y самом граду.

пронашла за вас на http://munja.rastko.net/

Нема коментара:

Постави коментар